Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

14:22
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viapoolun poolun
14:17
2389 6b33 420
Reposted fromkaiee kaiee viafutureiscoming futureiscoming
14:16
14:01
6488 92c2 420
Reposted fromzciach zciach viafutureiscoming futureiscoming
14:00
0322 f24f 420
Reposted fromsosna sosna viafutureiscoming futureiscoming
13:58
Reposted frommyrla myrla viafajnychnielubie fajnychnielubie
13:32
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoolun poolun
13:20
2568 7138 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
14:22
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viapoolun poolun
14:17
2389 6b33 420
Reposted fromkaiee kaiee viafutureiscoming futureiscoming
14:16
14:01
6488 92c2 420
Reposted fromzciach zciach viafutureiscoming futureiscoming
14:00
0322 f24f 420
Reposted fromsosna sosna viafutureiscoming futureiscoming
13:58
Reposted frommyrla myrla viafajnychnielubie fajnychnielubie
13:32
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoolun poolun
14:17
2389 6b33 420
Reposted fromkaiee kaiee viafutureiscoming futureiscoming
14:16
14:01
6488 92c2 420
Reposted fromzciach zciach viafutureiscoming futureiscoming
14:00
0322 f24f 420
Reposted fromsosna sosna viafutureiscoming futureiscoming
13:58
Reposted frommyrla myrla viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl