Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

21:30
21:30
9694 ea13 420
Reposted fromMijime Mijime viamyminds myminds
09:13
09:12
8149 192e 420

March 26 2017

14:56
Reposted fromFlau Flau viayyyciastko yyyciastko

March 24 2017

17:19
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaandziaa andziaa
11:37
6384 aaef 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaverena-i-p verena-i-p

March 23 2017

21:01
3164 b6a2 420
so sad
Reposted frommadamemonroe madamemonroe vialaluna laluna
21:01
6178 ba69 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabederektorem bederektorem
20:47
5638 f5b6 420
Reposted fromsoultraveling soultraveling viapannaklio pannaklio
20:16
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
19:50
5115 89ee 420
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaiwowad iwowad

March 22 2017

21:27
14:31
1034 69df 420
Reposted fromzvr zvr

March 21 2017

23:43
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapiglet piglet
23:27
4628 2d95 420
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viakentoquer kentoquer
23:00
9162 70ce 420

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viabrightbyte brightbyte
23:00
2494 7911 420
Reposted fromheroes heroes viaroocket roocket
10:38

Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę,
tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

Z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian
(1 Kor 13, 1-13)
Reposted fromcudoku cudoku vianowhatever nowhatever
10:21
1753 6076 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl